Bedrift

Slik forbereder du deg før tilsyn fra Arbeidstilsynet

For å sikre samsvar og kontinuerlig forbedring i HMS-området, utfører Arbeidstilsynet regelmessige inspeksjoner og revisjoner i bedrifter over hele landet.

Under forklarer vi enkelt hvordan din bedrift kan forberede seg til slike inspeksjoner og tilsyn, i samarbeid med din bedriftshelsetjeneste. I tillegg får du en liste med nyttige tips for å oppnå vellykkede HMS-inspeksjoner og interne revisjoner.

sanity image

Forberedelse og Suksess: HMS-inspeksjoner fra Arbeidstilsynet

Samarbeid med Bedriftshelsetjenesten

En effektiv måte for bedrifter å forberede seg på HMS-inspeksjoner er å etablere et tett samarbeid med sin bedriftshelsetjeneste (BHT). Bedriftshelsetjenesten spiller en avgjørende rolle i å hjelpe bedrifter med å oppfylle kravene til HMS-lovgivningen og sikre en trygg arbeidsplass. Her er noen trinn for et vellykket samarbeid:

  • HMS-planlegging: Arbeid sammen med BHT for å utvikle en omfattende HMS-plan som er tilpasset bedriftens behov og risikoprofil. Dette dokumentet skal være veiledende for HMS-tiltak og kan være til nytte under inspeksjoner.
  • Opplæring og bevissthet: BHT kan hjelpe med å arrangere opplæringssesjoner for ansatte og ledere for å øke bevisstheten om HMS-krav og praksis. Velinformerte ansatte er mer tilbøyelige til å følge retningslinjer og prosedyrer.
  • HMS-dokumentasjon: BHT kan hjelpe med å utvikle og vedlikeholde nødvendig HMS-dokumentasjon, inkludert risikovurderinger, prosedyrer, og beredskapsplaner. Riktig dokumentasjon er viktig for å demonstrere samsvar under inspeksjoner.
  • HMS-auditeringer: Gjennomfør jevnlige interne HMS-auditeringer i samarbeid med BHT for å identifisere og rette opp eventuelle mangler eller svakheter i HMS-systemet.

Er ikke din bedrift tilknyttet en Bedriftshelsetjeneste enda? Snakk uforpliktet med en av våre rådgivere.

Snakk med oss

Tips for vellykkede HMS-inspeksjoner

Når inspeksjonstiden nærmer seg, er det viktig at bedrifter er godt forberedt. Her er noen nyttige tips for å sikre en vellykket HMS-inspeksjon:

  • HMS-dokumentasjon: Sørg for at all nødvendig HMS-dokumentasjon er oppdatert og lett tilgjengelig for inspektørene. Dette inkluderer risikovurderinger, prosedyrer, opplæringsdokumenter og beredskapsplaner.
  • Tillitsfullt samarbeid: Møt inspektørene med et åpent og samarbeidsvillig sinn. Vær villig til å besvare spørsmål og gi all nødvendig informasjon.
  • Ansatteinvolvering: Involver ansatte i inspeksjonsprosessen. De bør være klar over inspeksjonens betydning og hva som forventes av dem under inspeksjonen.
  • Følg prosedyrer: Sørg for at ansatte følger HMS-prosedyrer nøye i tiden før, under, og etter inspeksjonen. Dette inkluderer bruk av verneutstyr og adferd som er i tråd med sikkerhetspraksis.
  • Følg opp funn: Dersom inspektørene identifiserer mangler eller brudd på HMS-krav, må bedriften umiddelbart ta skritt for å rette opp i problemene og utvikle en handlingsplan for forbedring.
  • Lær av inspeksjonen: Etter inspeksjonen, gjennomgå rapporten nøye og bruk den som en mulighet til å forbedre bedriftens HMS-system.

Er du usikker på hvilke krav som gjelder for din bedrift?

Finn bedriftens lovkrav her