Bedrift

The inspection process of the Labour Inspection Authority

Arbeidstilsynet i Norge spiller en kritisk rolle i å fremme arbeidstakeres helse, miljø og sikkerhet (HMS). Gjennom inspeksjoner og tilsyn sikrer Arbeidstilsynet at norske arbeidsplasser oppfyller de nødvendige HMS-kravene for å skape trygge og sunne arbeidsmiljøer. Under kan du lese deg opp på tilsynsprosessen, så du er forberedt!

sanity image

The inspection process step by step

Hva er Arbeidstilsynet?

Arbeidstilsynet er en statlig tilsynsmyndighet underlagt Arbeids- og Sosialdepartementet i Norge. Hovedoppgaven til Arbeidstilsynet er å sikre at arbeidsgivere følger lovgivningen knyttet til arbeidsmiljø og HMS. Dette inkluderer å beskytte ansattes helse, forebygge arbeidsulykker, og sikre et trygt og helsefremmende arbeidsmiljø for alle.

Formålet med Arbeidstilsynets Tilsyn:

Arbeidstilsynets tilsynsaktiviteter har flere viktige formål:

  • Kontroll og overholdelse av lover: Arbeidstilsynet kontrollerer at arbeidsgivere overholder alle relevante lover og forskrifter knyttet til HMS og arbeidsmiljø.
  • Forebygging av ulykker og skader: Tilsynet har som mål å forhindre arbeidsulykker og helseproblemer ved å avdekke potensielle farer og risikoer på arbeidsplassen.
  • Opplæring og Veiledning: Arbeidstilsynet gir opplæring og veiledning til både arbeidsgivere og arbeidstakere for å bidra til bedre HMS-praksis.
  • Risikovurdering: Tilsynet vurderer risikoen på arbeidsplassen og evaluerer om nødvendige tiltak er iverksatt for å redusere risikoen til et akseptabelt nivå.

Tilsynsprosessen:

Arbeidstilsynets tilsynsprosess kan variere avhengig av bransje, risikonivå og tidligere tilsynserfaring. Likevel følger tilsynet generelt en lignende prosedyre:

  • Varsel om Tilsyn: Arbeidstilsynet varsler vanligvis på forhånd om en planlagt inspeksjon, men de kan også gjennomføre uanmeldte tilsyn dersom det er bekymringer om akutte risikoer.
  • Gjennomgang av Dokumentasjon: Under tilsynet går inspektørene gjennom relevante dokumenter, inkludert HMS-planer, risikovurderinger, opplæringsdokumentasjon og mer.
  • Inspeksjon av Arbeidsplassen: Inspektørene besøker arbeidsplassen for å inspisere fysiske forhold, maskiner, utstyr og arbeidsprosesser.
  • Intervjuer og Samtaler: Inspektørene kan også intervjue ansatte og ledelse for å få en bedre forståelse av HMS-praksis og eventuelle bekymringer.
  • Rapport og Tiltak: Etter tilsynet utarbeider Arbeidstilsynet en rapport som beskriver funnene og eventuelle avvik fra HMS-kravene. Arbeidsgiver blir gitt en frist for å rette opp avvikene.
  • Oppfølging: Arbeidstilsynet følger opp for å sikre at de pålagte tiltakene blir implementert innen fristen.

Trenger du hjelp med å møte lovkravene før et eventuelt tilsyn? Ta kontakt med en av våre rådgivere, så kan vi bistå med både kartlegging, risikovurdering, årsplan og rapport.

Ta kontakt for bistand

Manglende overholdelse av lovpålagte krav:

Manglende overholdelse av HMS-kravene kan ha alvorlige konsekvenser for arbeidsgivere, inkludert bøter og i noen tilfeller strafferettslig ansvar. Men det mest alvorlige er nok imidlertid risikoen for ulykker og helseskader, som kan påvirke arbeidstakerne.

Trenger du hjelp med å finne ut hva kravet for din bedrift er?

Finn deres lovkrav