Bedrift

How to implement systematic HSE?

Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) er en kritisk del av enhver organisasjons bærekraft. Å opprettholde et trygt, helsefremmende og sikkert arbeidsmiljø er ikke bare en juridisk forpliktelse, men også en etisk og praktisk nødvendighet. For å oppnå dette målet er systematisk HMS-arbeid avgjørende. Under går vi raskt igjennom hva du bør igjennom og gir konkrete eksempler på hvordan organisasjoner kan implementere systematisk HMS-arbeid.

sanity image

The inspection process step by step

Beste praksis for systematisk HMS-arbeid:

  • Engasjement fra ledelsen: Ledelsen må tydelig vise sitt engasjement for HMS ved å sette klare mål, tildele ressurser og være rollemodeller for sikkerhetskultur.
  • Risikovurdering: Identifiser og vurder potensielle farer på arbeidsplassen. Dette kan omfatte fysiske farer som maskiner eller kjemikalier, så vel som organisatoriske risikoer som dårlig opplæring eller feilaktige prosedyrer.
  • Opplæring og bevissthet: Sørg for at alle ansatte har tilstrekkelig opplæring for å utføre jobben sin sikkert. Fremme bevissthet om farer og sikkerhetsprosedyrer.
  • HMS-policy: Utvikle en skriftlig "HMS-policy" som tydelig kommuniserer organisasjonens forpliktelse til HMS til alle ansatte.
  • HMS-kommunikasjon: Fremme åpen kommunikasjon om HMS-temaer. Oppfordre ansatte til å rapportere farlige situasjoner eller ulykker uten frykt for represalier.
  • Kontinuerlig forbedring: Gjennomfør regelmessige revisjoner og vurderinger av HMS-systemene. Identifiser områder for forbedring og ta nødvendige skritt for å redusere risikoen.

Eksempler på Systematisk HMS Arbeid:

  • Byggebransjen: En byggeentreprenør utfører regelmessige inspeksjoner av byggeplassen for å identifisere farer som ustabile stillaser eller farlige elektriske installasjoner. De utarbeider også en nødplan og gir ansatte opplæring i hvordan de skal reagere på nødsituasjoner.
  • Industriproduksjon: En fabrikk implementerer en streng vedlikeholdsplan for å sikre at alle maskiner og utstyr fungerer korrekt og trygt. De gir også ansatte opplæring i riktig bruk av verneutstyr og kjemikalier.
  • Helsevesenet: Et sykehus innfører strenge retningslinjer for håndtering av farlige biologiske materialer og infeksjonskontroll. De gir også ansatte regelmessig opplæring i pasientsikkerhet og håndtering av medisinsk utstyr.
  • Logistikk og Transport: En transportvirksomhet implementerer rutiner for føreropplæring og kjøretøyvedlikehold for å redusere risikoen for trafikkulykker. De bruker også telematikk og overvåkning for å spore kjøreatferd og implementere forbedringer.

Systematisk HMS-arbeid er en kontinuerlig innsats som krever engasjement fra alle nivåer av organisasjonen. Vi kan hjelpe deg med å sette HMS i system for din bedrift, slik at du enkelt kan videreføre planer og aktiviteter selv.

Snakk med oss om hva din bedrift burde gjøre for å sette HMS i system!

Snakk med oss